သစၥာရွိပါ၊ လိင္ကိစၥကို ဆင္ျခင္ပါ ေရး - ကမၻာေက်ာ္ ရတနာဝင္းထိန္ Typed by Kaungmyattun99(အခ်စတ္ ကသၠ လု